Een goed CV is nog geen nieuwe medewerker

Algemene acceptatie- en leveringsvoorwaarden  M2-Select en M2-Select Zuid West

Artikel 1 Algemeen

1.1 In deze Algemene Acceptatie- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. opdrachtgever: de partij die opdracht geeft,
b. opdrachtnemer: M2-Select of M2-Select Zuid West
c. opdracht: een door de opdrachtgever ten behoeve van de opdrachtnemer geformuleerde taak,
d. opdrachtbevestiging: een door de opdrachtnemer voor de opdrachtgever opgestelde vastlegging van de ingrediënten van de opdracht.

1.2 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze Algemene Contractvoorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Acceptatie- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door beide partijen schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst geldt vanaf het moment dat de door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging retour is ontvangen.

3.2 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

Artikel 4 Verplichtingen van de opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verstrekte opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.

4.2 Op verzoek van de opdrachtgever worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd

Artikel 5 Definitie Introductie

5.1 Een introductie wordt beschouwd te hebben plaatsgevonden wanneer gegevens die een kandidaat identificeren door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever zijn gepresenteerd, ongeacht of Opdrachtgever deze kandidaat reeds kent.

Artikel 6 Vertrouwelijkheid en geheimhouding

6.1 Informatie omtrent kandidaten is strikt vertrouwelijk. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen vertrouwelijke informatie vertrouwelijk te houden.

6.2 Indien Opdrachtgever informatie betreffende een der kandidaten doorgeeft aan derden en dit resulteert in een aanstelling van de kandidaat door of bij de derde partij, is Opdrachtgever Opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd van 15.000 Euro.

6.3 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie betreffende een der kandidaten die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt het geval uitgezonderd, dat opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

Artikel 7 Definitie Aanstelling

7.1 Een aanstelling is een feit zodra Opdrachtgever de kandidaat een baan aanbiedt (tijdelijke of vaste aanstelling) en de kandidaat deze baan middels ondertekening van een contract aanvaardt.

Artikel 8 Facturatie en betalingsconditie

8.1 Bij een vaste prijsafspraak wordt de overeengekomen vergoeding in  2 termijnen gefactureerd. Bij ondertekening van de opdrachtbevestiging het overeengekomen bedrag. Bij ondertekening van het arbeidscontract met opdrachtgever door de kandidaat of bij oplevering (maatwerk)dienst de rest van de overeengekomen vergoeding.

8.2 Indien geen vaste prijsafspraak is gemaakt wordt de overeengekomen vergoeding maandelijks gefactureerd op basis van de door Opdrachtnemer aan de opdracht bestede uren.

8.3 Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

8.4 Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente op grond van artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

8.5 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

Artikel 9  Reclames en aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een vakbekwaam professional volgens de in het handelsverkeer geldende opvattingen kan worden verwacht.

9.2 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag moeten schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken aan opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt. Reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

9.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade van de opdrachtgever, die het gevolg is van het niet, niet tijdig, of niet deugdelijk presteren door opdrachtnemer.

Artikel 10 Referenties kandidaat

10.1 Opdrachtnemer trekt de referenties van een kandidaat na, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies, schade of vertraging veroorzaakt door de kandidaat. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever zich ervan te verzekeren dat een kandidaat geschikt is voor de baan en daarvoor de capaciteiten bezit. Het is ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever de vaardigheden, kwalificaties en integriteit van de kandidaat te verifiëren, te onderzoeken of enige werkvergunning of vergelijkbare vergunning nodig is en te controleren of de kandidaat aan de door de Opdrachtgever gestelde medische vereisten voldoet.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld en die noch krachtens wet, rechtshandeling of in het handelsverkeer geldende opvattingen naar redelijkheid en billijkheid voor haar rekening komen.

11.2 Indien een der partijen ten gevolge van overmacht zijn prestatie langer dan drie maanden opschort, zijn de andere partijen gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven, zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.

14 mei 2020

Ik zoek snel een betrokken medewerker die het verschil maakt

Hoe stimuleer ik groei, ontwikkeling en resultaat bij mijn medewerkers?

Help!
Mijn medewerker moet uitstromen